تماس با ما

ارور not a valid Photoshop document را چگونه رفع کنیم؟

پیام “could not complete your request because it is not a valid photoshop document” در نرم‌افزار Adobe Photoshop معمولاً زمانی نمایش داده می‌شود که فایلی که قصد باز کردن آن را دارید، به صورت صحیح به عنوان یک فایل Photoshop شناسایی نشود یا به دلایل دیگر قابل باز کردن نباشد.

راهنمای مطالعه :

پیام “could not complete your request because it is not a valid photoshop document” در نرم‌افزار Adobe Photoshop معمولاً زمانی نمایش داده می‌شود که فایلی که قصد باز کردن آن را دارید، به صورت صحیح به عنوان یک فایل Photoshop شناسایی نشود یا به دلایل دیگر قابل باز کردن نباشد.

این مشکل برای خود من زمانی به وجود اومد که یکی از درایو های سیستمم فرمت شد و من اون درایو را ریکاوری کردم. حالا بعضی از فایل های ریکاوری شده‌ی درایوم باز نمیشه 🥺🥺

دلیل ایجاد ارور

این ارور ممکن است به دلیل موارد زیر رخ دهد:

پیام “could not complete your request because it is not a valid photoshop document” در نرم‌افزار Adobe Photoshop معمولاً زمانی نمایش داده می‌شود که فایلی که قصد باز کردن آن را دارید، به صورت صحیح به عنوان یک فایل Photoshop شناسایی نشود یا به دلایل دیگر قابل باز کردن نباشد.

این مشکل برای خود من زمانی به وجود اومد که یکی از درایو های سیستمم فرمت شد و من اون درایو را ریکاوری کردم. حالا بعضی از فایل های ریکاوری شده‌ی درایوم باز نمیشه 🥺🥺

دلیل ایجاد ارور

این ارور ممکن است به دلیل موارد زیر رخ دهد:

این یک گتنبرگ ان است

تیتر بعدی

خسروی از کربلا اومده

… رفته خایه مالی حاجی

این مشکل برای خود من زمانی به وجود اومد که یکی از درایو های سیستمم فرمت شد و من اون درایو را ریکاوری کردم. حالا بعضی از فایل های ریکاوری شده‌ی درایوم باز نمیشه 🥺🥺این مشکل برای خود من زمانی به وجود اومد که یکی از درایو های سیستمم فرمت شد و من اون درایو را ریکاوری کردم. حالا بعضی از فایل های ریکاوری شده‌ی درایوم باز نمیشه 🥺🥺این مشکل برای خود من زمانی به وجود اومد که یکی از درایو های سیستمم فرمت شد و من اون درایو را ریکاوری کردم. حالا بعضی از فایل های ریکاوری شده‌ی درایوم باز نمیشه 🥺🥺